Brandlarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB installerar och servar alla fabrikat av brandlarm. Syftet med brandlarm kan vara personskydd och/eller egendomsskydd. Ofta finns myndighetskrav på funktioner. Vi är väl förtrogna med dessa krav inom de flesta miljöer.
Vi utför allt från stora komplexa anläggningar, ex köpcentrum, sjukhus mm till småanläggningar, ex dagis, kontor mm.
Finns myndighetskrav eller andra krav lämnas anläggarintyg av godkänd anläggarfirma.
Finns behov och/eller krav på talat utrymningsmeddelande integrerar vi detta i brandlarmsanläggningen.

Inom ett flertal fastigheter fyller ett utrymningslarm med begränsad täckning behovet. Vi installerar då det system som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.